Ostatné

Všeobecné obchodné podmienky - austropox® - HAAS GmbH

austropox-outside
austropox-inside

Objednávka je založená výlučne na našich všeobecných obchodných podmienkach!

I. Všeobecná časť:

1.) Naše zmluvy sa zakladajú výlučne na týchto podmienkach. Ak sú podmienky našich zmluvných partnerov v rozpore s týmito podmienkami, nie sú voči nám účinné. Nie je potrebná naša výslovná námietka. Všetky dodávky podliehajú výlučne našim VOP!

2.) V prípade trvajúceho obchodného vzťahu sa tieto podmienky uplatňujú aj vtedy, ak na ne v individuálnej zmluve výslovne neodkazujeme.

3.) Nasledujúce predpisy sa uplatňujú podriadene týmto podmienkam a v tomto poradí: – predpisy DIN – VOB (predpisy o zadávaní zákaziek na stavebné práce) časť A a B – predpisy ZT V (predpisy o ďalších technických podmienkach zmluvy).

4.) Záväzky, návrhy a pod., predložené zamestnancami alebo zástupcami spoločnosti sú bez predloženia osobitnej plnej moci neplatné až do nášho výslovného písomného potvrdenia.

II. Nákup:

1.) Ponuky: Všetky naše ponuky sa môžu meniť, pokiaľ ide o cenu, množstvo a dodaciu lehotu, až do ich výslovného potvrdenia.

2.) Ceny: Všetky ceny sú uvedené v eurách a sú uvedené loco závod, plus DPH podľa zákonnej sadzby. Cena sa určuje podľa hmotnosti alebo miery v čase odoslania.

3.) Doprava: Výber spôsobu dopravy a trasy je na nás. Čiastkové dodávky sú prípustné kedykoľvek, ak sú primerané. Dodatočné náklady na expresné služby a prípadnú prepravu v mieste plnenia znáša kupujúci.

4.) Tolerancie pri dodaní: Katalógové položky sa dodávajú v jednotkových baleniach. Odchýlky od objednávky spôsobené touto skutočnosťou sa považujú za schválené, pokiaľ ide o obvyklé množstevné alebo kvalitatívne odchýlky.

5.) Nákup na odvolávku: Ak sú dohodnuté termíny odvolávok, predávajúci môže požadovať platbu za tovar, ktorý je poskytnutý v deň odvolania. Nie je potrebné žiadne ďalšie pripomenutie. Ak kupujúci neprevezme dodaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci ho uskladní na náklady a riziko kupujúceho.

6.) Prekážky: Prerušenie prevádzky a/alebo dopravy, požiar, škody spôsobené búrkou, záplavy, nedostatok pracovných síl, energie alebo surovín, štrajky, výluky, úradné nariadenia, akýkoľvek druh vyššej moci a iné vplyvy na výrobu a expedíciu, za ktoré predávajúci nezodpovedá, a to aj u subdodávateľov, zbavujú predávajúceho povinnosti plniť na dobu trvania prerušenia.

7.) Výhrada vlastníckeho práva: Všetok dodaný tovar zostáva majetkom predávajúceho až do vyrovnania všetkých pohľadávok voči kupujúcemu, vrátane zostatku na bežnom účte. Uplatnenie výhrady vlastníckeho práva v prípade omeškania platby alebo ohrozenia nároku na vlastníctvo sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o akomkoľvek zabavení alebo inom znehodnotení vyhradeného majetku a informovať o výhrade vlastníctva stranu, ktorá majetok zabavila. Založenie nie je povolené. Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje po spracovaní a zmiešaní aj na nové výrobky, ktoré tvoria spoluvlastnícky podiel. Kupujúci postupuje predávajúcemu pohľadávky, na ktoré má nárok voči svojim zákazníkom z ďalšieho predaja vyhradeného majetku vo výške ceny fakturovanej predávajúcim za dodaný tovar.

8.) Zodpovednosť za nedostatky: Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade so vzorkou. Nepreberáme zodpovednosť za nedostatky s ohľadom na použiteľnosť tovaru na účel jednostranne určený kupujúcim. Technické rady týkajúce sa aplikácie, návody na použitie a podobné dokumenty nie sú záväzné. Neoslobodzujú kupujúceho od vykonania vlastnej kontroly, či je tovar vhodný na zamýšľaný účel. Týka sa to najmä výrobkov, ktoré sú označené ako dočasné výrobky alebo experimentálne výrobky. Viditeľné nedostatky možno uplatniť len do jedného týždňa od prevzatia tovaru a len pred jeho spracovaním, kombináciou alebo zmiešaním. Spolu s reklamáciou treba predávajúcemu poskytnúť dostatočné vzorky reklamovaného tovaru. Ak kupujúci preukáže vecný nedostatok, predávajúci poskytne náhradu vo forme tovaru bez nedostatkov. Ak náhradné dodanie zo strany predávajúceho nie je možné alebo sa nepodarilo, kupujúci môže od zmluvy odstúpiť. Farebné odchýlky bez zhoršenia ostatných vlastností tovaru nepredstavujú podstatný nedostatok. Ak má predávajúci napriek tomu zaplatiť náhradu, maximálna dohodnutá suma je kúpna cena pripadajúca na spotrebované množstvo tovaru. Film zo syntetickej živice, ktorý sa vytvorí na povrchu kameňa po škárovaní, ako aj prípadné zmeny farby vplyvom vody alebo počas procesu zvetrávania, ako aj trhliny v malte nepredstavujú chybu!

9.) Dodacie lehoty: Dátumy uvedené v ponuke alebo inak písomne dohodnuté sú záväzné (porovnaj bod II č. 6). Pokiaľ kupujúci nesplní predbežné podmienky alebo ich nesplní včas, dohodnutý dátum neplatí. Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, kupujúci je povinný stanoviť predávajúcemu odkladnú lehotu 4 týždne. Po uplynutí lehoty je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zodpovednosť za vyššiu moc, štrajky alebo následky vojny je vylúčená. Pokiaľ má škodu uhradiť predávajúci, zodpovedá len za úmyselné konanie alebo hrubú nedbanlivosť. Zodpovednosť za následné škody spôsobené chybami je vylúčená.

10.) Vrátenie tovaru: Predávajúci súhlasí s vrátením tovaru za týchto podmienok: a) Neuplynula lehota spotreby. b) Tovar a obal sú v bezchybnom stave. c) Predávajúci určí hodnotu dobropisu, ktorý sa má vystaviť. Preplácame maximálne 50 % hodnoty tovaru.

III. Platobné podmienky:

1.) Kúpnu cenu je potrebné uhradiť do 8 dní po dodaní a vystavení faktúry so skontom 2 % alebo do 14 dní netto. Po 14 dňoch je kupujúci automaticky v omeškaní. V takom prípade je povinný zaplatiť prinajmenšom úroky podľa ustanovení § 288 BGB (nemecký OZ). Okrem toho je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zálohovú platbu v plnej výške alebo neodvolateľný, potvrdený akreditív.

2.) Zálohové platby kupujúceho vo forme hotovostných platieb a pod. nepodliehajú úročeniu.

3.) Kupujúci má nárok na započítanie len vtedy, ak sú jeho protipohľadávky právne preukázané. To isté platí pre pohľadávky, na ktorých sa zakladá zádržné právo.

IV. Balenie:

1.) Dodávka sa uskutočňuje v jednorazových obaloch na paletách. Europalety sa musia vymeniť. Ak kupujúci neposkytne výmenné palety v dostatočnom počte, za každú paletu sa účtuje 15,00 €.

2.) Jednorazové obaly sa nevracajú.

V. Poškodenia pri preprave:

V prípade poškodenia pri preprave postupujte takto: a) Železničná preprava: bezodkladne informujte príslušné oddelenie tovarovej expedície, požiadajte o obhliadku a uvedenie skutočností. b) Preprava poštou: bezodkladne informujte príslušnú poštu, požiadajte o obhliadku a uvedenie skutočností. c) Špedičná preprava: poškodenie po obhliadke zapíšte do nákladného listu a nechajte si ho potvrdiť od dopravcu. Vyžiadajte si záznam o skutočnostiach.

VI. Miesto plnenia a príslušný súd:

Miestom plnenia a príslušným súdom pre všetky nároky predávajúceho je Klagenfurt, resp. Krajský súd Klagenfurt. Všetky ceny podliehajú zákonnej dani z pridanej hodnoty. Všetky predtým uverejnené prehľady parametrov sa stávajú uverejnením tohto prehľadu parametrov neplatnými. Platia všeobecné podmienky predaja. Dodanie: do max. 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim (v celej krajine). Vlastný odber a dodávka so zdvíhacou plošinou je možná po dohode. V platnosti od januára 2020. Zmeny vyhradené.

Hilfe benötigt?

+43 664 / 13 59 854 

WhatsApp

+43 664 -13 59 854 

austropox-Fugensanierung
austropox-Torsanierung
austropox
austropox-Asphaltausgleich
austropox-Stützrippen
Betonersatz austropox SRX-4
Betonausgleich - austropox SRX-F
IMG_1179
austropox-inside