Ogólne warunki handlowe - austropox® - HAAS GmbH

austropox-outside
austropox-inside

Zamówienie opiera się wyłącznie na naszych ogólnych warunkach handlowych!

I. Postanowienia ogólne:

1.) Nasze umowy są sporządzane wyłącznie w oparciu o poniższe warunki. Jeżeli warunki naszego kontrahenta są sprzeczne z naszymi, nie są one skuteczne względem nas. W odniesieniu do powyższego nie jest wymagany wyraźny sprzeciw z naszej strony. Wszystkie dostawy podlegają wyłącznie poniższym OWH!

2.) W ramach trwających stosunków handlowych obowiązują te same warunki, nawet jeżeli nie odniesiono się do nich bezpośrednio w umowie szczególnej.

3.) Po niniejszych warunkach obowiązują następujące przepisy niższego stopnia w następującej kolejności: DIN, VOB (część A i B) oraz ZTV.

4.) Zobowiązania, propozycje itp. wyrażane przez pracowników lub przedstawicieli przedsiębiorstwa są pozbawione mocy prawnej bez okazania szczególnego pełnomocnictwa do czasu naszego wyraźnego pisemnego potwierdzenia.

II. Realizacja zakupu:

1.) Oferty: Wszystkie nasze oferty pozostają niewiążące w odniesieniu do ceny, ilości oraz terminu dostawy do momentu wyraźnego potwierdzenia.

2.) Ceny: Wszystkie ceny są liczone w euro i są cenami loco fabryka plus ustawowy podatek VAT. Cena ustalana jest na podstawie masy lub wymiarów w momencie wysyłki.

3.) Wysyłka: Wybór sposobu oraz trasy wysyłki należy do nas. Dostawy częściowe są zawsze dopuszczalne, o ile można oczekiwać ich akceptacji od kontrahenta. Koszty dodatkowe za dostawy ekspresowe oraz ewentualne opłaty za przewóz ponosi Kupujący.

4.) Tolerancje: Skatalogowane produkty są dostarczane w standardowych pojemnikach/opakowaniach. Spowodowane tym odchylenia od treści zamówienia uznaje się za dopuszczalne, o ile mieszczą się one w ogólnie przyjętych tolerancjach ilościowych i jakościowych.

5.) Zakup z dostawą na żądanie: Jeżeli ustalono terminy odbioru towaru, Sprzedający może żądać zapłaty za udostępniony towar w wyznaczonym terminie odbioru. Dodatkowe przypomnienie nie jest wymagane. Jeżeli Kupujący nie odbierze przygotowanego towaru w uzgodnionym terminie, Sprzedający przechowa go na koszt i ryzyko Kupującego.

6.) Przeszkody: Przeszkody eksploatacyjne oraz utrudnienia w ruchu, szkody spowodowane przez ogień, burze, powodzie, niedobór siły roboczej, energii czy surowców, strajki, lokauty, zarządzenia administracyjne, wszelka siła wyższa oraz inne czynniki wpływające na produkcję i wysyłkę – również leżące po stronie dostawców –, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, zwalniają Sprzedającego ze zobowiązania do wykonania świadczenia na czas trwania zakłócenia.

7.) Zastrzeżenie własności: Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego względem Kupującego do momentu uregulowania wszelkich należności, w tym salda rachunku bieżącego. Dochodzenie praw wynikających z zastrzeżenia własności w przypadku opóźnienia w płatności lub zagrożenia dla realizacji roszczeń z tytułu własności nie jest uznawane za odstąpienie od umowy. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o ewentualnym zajęciu lub naruszeniu własności oraz poinformowania zajmującego itp. o jej zastrzeżeniu. Zastaw jest niedozwolony. Zastrzeżenie własności rozciąga się na nowe produkty uzyskane w drodze przetworzenia i zmieszania i odnosi się do udziału we współwłasności. Kupujący przenosi na Sprzedającego przysługujące mu względem swoich odbiorców roszczenia związane z odsprzedażą zastrzeżonej własności w wysokości cen za dostarczony towar zafakturowanych przez Sprzedającego.

8.) Odpowiedzialność z tytułu wad: Sprzedający zobowiązuje się do dostawy zgodnej ze wzorem. Odpowiedzialność z tytułu wad nie obejmuje użyteczności towaru do celu jednostronnie zamierzonego przez Kupującego. Wskazówki techniczne dotyczące zastosowania, instrukcje obsługi itp. nie są wiążące. Nie zwalniają one Kupującego z samodzielnego sprawdzenia, czy towar jest odpowiedni dla zamierzonego celu. Dotyczy to w szczególności produktów oznaczonych jako tymczasowe lub próbne. Widoczne wady mogą być zgłaszane tylko w przeciągu tygodnia od otrzymania towaru i tylko przed jego przetworzeniem, połączeniem lub wymieszaniem. Wraz z reklamacją należy dostarczyć Sprzedającemu odpowiednią ilość próbek reklamowanego towaru. Jeżeli Kupujący wykaże wadę fizyczną, Sprzedający dokona wymiany na niewadliwy towar. Jeżeli dostawa zastępcza nie jest możliwa ze strony Sprzedającego lub nie powiodła się, Kupujący może odstąpić od umowy. Przebarwienia niemające wpływu na pozostałe właściwości towaru nie stanowią wady fizycznej. Jeśli mimo to Sprzedający ma zapłacić odszkodowanie, za maksymalną kwotę przyjmuje się cenę zakupu odpowiadającą wykorzystanej ilości towaru. Warstwa żywicy syntetycznej powstała na kamiennej powierzchni po fugowaniu, możliwe przebarwienia od przepływu wody lub działania warunków atmosferycznych oraz pęknięcia w zaprawie nie stanowią wady!

9.) Terminy dostawy: Zawarte w ofercie lub w inny sposób pisemnie uzgodnione terminy są wiążące (por. II pkt. 6). Dopóki Kupujący nie spełni warunków wstępnych lub jeżeli nie spełni ich w odpowiednim czasie, ustalony termin dostawy nie obowiązuje. Jeżeli Sprzedający nie zrealizuje dostawy w ustalonym terminie, Kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia Sprzedającemu późniejszego terminu wynoszącego 4 tygodnie. Po upływie tego terminu Kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie siły wyższej, strajki czy wojny. Jeżeli Sprzedający ma zapłacić odszkodowanie, odpowiada on tylko za umyśle działanie lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność za szkody pośrednie jest wykluczona.

10.) Zwrot towaru: Sprzedający wyraża zgodę na przyjęcie zwrotu towarów pod następującymi warunkami: a) Nie minął termin przydatności towaru. b) Towar i opakowanie są w nienaruszonym stanie. c) Sprzedający określa wartość wydawanej noty uznaniowej. Kwota zwrotu może wynosić maksymalnie 50% wartości towaru.

III. Warunki płatności:

1.) Cenę zakupu należy uiścić w ciągu 8 dni od dostawy i wystawienia rachunku po odjęciu 2% skonta lub w ciągu 14 dni netto. Po upływie 14 dni automatycznie uznaje się, że Kupujący znajduje się w zwłoce. Jest on wówczas zobowiązany zapłacić przynajmniej odsetki zgodnie z § 288 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). Ponadto Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego przedpłaty pełnej kwoty lub nieodwołalnej, potwierdzonej akredytywy.

2.) Przedterminowe świadczenia dokonywane przez Kupującego w formie wpłat gotówką itp. nie podlegają oprocentowaniu.

3.) Kupujący jest uprawniony do potrącenia tylko, gdy jego wierzytelność wzajemna zostanie prawomocnie stwierdzona. To samo dotyczy roszczeń, na których opiera się prawo zatrzymania.

IV. Opakowanie:

1.) Towar dostarczany jest w pojemnikach jednorazowych na paletach. Europalety muszą zostać wymienione. Jeżeli Kupujący nie dostarczy wystarczającej liczby palet zamiennych, zostanie naliczona opłata 15,00 EUR za paletę.

2.) Pojemniki jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

V. Szkody transportowe:

W przypadku wystąpienia szkód transportowych należy postępować w następujący sposób: a) Wysyłka koleją: natychmiast zawiadomić odpowiedni dział wysyłki, zażądać oględzin i protokołu o stanie faktycznym. b) Wysyłka pocztą: natychmiast zawiadomić odpowiedni urząd pocztowy, zażądać oględzin i protokołu o stanie faktycznym. c) Wysyłka spedycją: po oględzinach odnotować szkody na liście przewozowym i potwierdzić u przewoźnika. Zażądać protokołu o stanie faktycznym.

VI. Miejsce wykonania zobowiązania i jurysdykcja:

Miejscem wykonania zobowiązania i jurysdykcji dla wszystkich roszczeń Sprzedającego jest Klagenfurt lub Sąd Krajowy LG Klagenfurt. Do wszystkich cen dolicza się ustawowy podatek VAT. Wszystkie opublikowane wcześniej przeglądy świadczeń stają się nieważne wraz z publikacją niniejszego przeglądu. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży. Dostawa: w ciągu maks. 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego (w całym kraju). Odbiór osobisty i dostawa podnośnikiem są możliwe po uzgodnieniu. Stan na styczeń 2020 r. Zmiany zastrzeżone.

Potrzebujesz pomocy?

+43 664 / 13 59 854 

WhatsApp

+43 664 -13 59 854 

austropox-Fugensanierung
austropox-Torsanierung
austropox
austropox-Asphaltausgleich
austropox-Stützrippen
Betonersatz austropox SRX-4
Betonausgleich - austropox SRX-F
IMG_1179
austropox-inside