Ostatní

Všeobecné obchodní podmínky - austropox® - HAAS GmbH

austropox-outside
austropox-inside

Objednávka vychází výhradně
z našich všeobecných obchodních podmínek!

I. Obecně:

1.) Základem pro naše smlouvy jsou naše následující podmínky. Pokud podmínky našich smluvních partnerů odporují našim podmínkám, jsou jejich podmínky oproti našim neplatné. Není zapotřebí žádných našich námitek. Všechny dodávky výhradně podléhají našim VOP!

2.) U existujícího obchodního spojení jsou tyto podmínky směrodatné i tehdy, když se na ně nelze v individuální smlouvě odvolat.

3.) Vedle těchto podmínek platí v druhé řadě následující předpisy a sice v tomto pořadí: předpisy DIN, VOB část A a B, předpisy ZT-V.

4.) Přísliby, návrhy apod., které provedli zaměstnanci podniku nebo jejich zástupci, jsou bez předložení speciální plné moci až do našeho jasného písemného potvrzení neplatné.

II. Průběh nákupu:

1.) Nabídky: Všechny naše nabídky jsou ohledně ceny, množství a dodací lhůty až do jejich výslovného potvrzení nezávazné.

2.) Ceny: Všechny ceny se počítají v eurech a platí z výrobního závodu, bez zákonem stanoveného DPH. Cena se určuje podle hmotnosti, resp. rozměru, v okamžiku odeslání.

3.) Zaslání: Přináleží nám volba způsobu odeslání a dopravy. Pokud jsou dílčí dodávky proveditelné, jsou kdykoli přípustné. Vícenáklady za spěšné a expresní zaslání a případné dovozné na místě hradí kupující.

4.) Tolerance odchylek v dodávkách: Výrobky z katalogu jsou dodávány v jednotných nádobách / baleních. Takto podmíněné odchylky objednávek platí jako povolené, pokud se jedná o běžné tolerance množství a kvality.

5.) Koupě na odvolávku: Pokud jsou dohodnuty termíny odvolávek, může prodejce požadovat zaplacení poskytnutého zboží k termínu odvolávky. Není zapotřebí žádná další upomínka. Pokud si kupující neodebere poskytnuté zboží v domluveném termínu, pak ho prodejce uskladní na náklady a riziko kupujícího.

6.) Závady: Poruchy provozu nebo dopravy, poškození ohněm nebo bouří, záplavy, nedostatek energie nebo surovin, stávky, výluky, úřední nařízení, jakýkoli druh vyšší moci a jiné vlivy na výrobu a expedici zboží, za které prodejce nezodpovídá – i u subdodavatelů – osvobozují prodejce na dobu závady od jeho závazku plnění.

7.) Výhrada vlastnictví: Všechno dodané zboží zůstává až do splnění všech požadavků na zákazníka – včetně kontokorentního zůstatku – vlastnictvím prodejce. Uplatnění výhrady vlastnictví v případě prodlení platby nebo ohrožení vlastnického nároku se nepovažuje za odstoupení od smlouvy. Kupují je povinen prodejce ihned informovat o případných exekucích nebo jiných újmách na výhradním vlastnictví a exekutora atd. upozornit na výhradu vlastnictví. Zastavení majetku není povoleno. Zachování vlastnického práva se vztahuje i na nové produkty po zpracování a smíchání jako spoluvlastnický podíl. Kupující mu postupuje pohledávky, na které má nárok z dalšího prodeje vyhrazeného majetku vůči svým zákazníkům ve výši ceny fakturované prodávajícím za dodané zboží.

8.) Odpovědnost za vady: Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu se vzorkem. Nepřebírá se odpovědnost za vady ve vztahu k použitelnosti zboží pro jednostranně zamýšlený účel kupujícího. Technické rady, návody k použití apod. jsou nezávazné. Nezbavují kupujícího povinnosti kontrolovat, zda je zboží vhodné pro zamýšlený účel. To platí zejména pro výrobky, které jsou označeny jako prozatímní výrobky nebo zkušební výrobky. Viditelné vady lze uplatnit do jednoho týdne od převzetí zboží, a to pouze před zpracováním, spojením nebo smícháním. Při reklamaci musí být prodávajícímu poskytnuto dostatečné množství vzorků reklamovaného zboží. Pokud kupující prokáže podstatnou vadu, poskytne mu prodávající náhradu v podobě bezvadného zboží. Není-li náhradní dodávka prodávajícím možná nebo se nezdařila, může kupující od smlouvy odstoupit. Barevné odchylky, aniž by došlo ke zhoršení ostatních vlastností zboží, nepředstavují vadu materiálu. Pokud má prodejce přesto zaplatit škodu, je maximální dohodnutou částkou kupní cena za množství použitého zboží. Film ze syntetické pryskyřice na povrchu kamene po vyspárování a možné změně barvy vlivem vody nebo povětrnostních vlivů a praskliny v maltě nepředstavují vady!

9.) Dodací termíny: Termíny uvedené v nabídce nebo jiné písemně dohodnuté termíny jsou závazné (viz II č. 6). Dokud kupující nesplní předběžné podmínky nebo je nesplní včas, sjednané datum neplatí. Pokud prodávající nedodá zboží ve sjednaném termínu, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu odkladnou lhůtu 4 týdnů. Po uplynutí lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Neneseme odpovědnost za vyšší moc, stávky ani válečný chaos. Pokud musí prodejce zaplatit škodu, odpovídá pouze za úmysl nebo hrubou nedbalost. Odpovědnost za následné škody způsobené vadami je vyloučena.

10.) Vrácení zboží: Prodávající souhlasí s převzetím zboží za následujících podmínek: a) Datum expirace neuplynulo. b) Zboží a obal jsou v perfektním stavu. c) Prodávající určuje hodnotu dobropisu, který má být vystaven. Bude vráceno maximálně 50 % hodnoty zboží.

III. Platební podmínky:

1.) Úhradu kupní ceny je třeba provést do 8 dnů po dodání a fakturaci se slevou 2 % nebo do 14 dnů bez DPH. Po 14 dnech je kupující automaticky v prodlení. Poté dluží přinejmenším úrok podle § 288 německého občanského zákoníku BGB. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat od kupujícího plnou zálohu nebo neodvolatelný potvrzený akreditiv.

2.) Zálohy kupujícího ve formě hotovostních plateb atd. nejsou úročeny.

3.) Kupující má nárok na započtení pouze v případě, že jsou jeho protinároky právně prokázány. Totéž platí pro pohledávky, na nichž je založeno zadržovací právo.

IV. Balení:

1.) Dodávka probíhá v nevratných nádobách na paletách. Euro palety se musí vyměnit. Pokud kupující neposkytne dostatečný počet výměnných palet, bude za každou paletu účtováno 15,00 EUR.

2.) Jednorázové nádoby se nevracejí zpět.

V. Poškození při přepravě:

Pokud dojde k poškození při přepravě, postupujte následovně: a) Železniční doprava: neprodleně informujte odpovědné oddělení manipulace se zbožím, vyžádejte si kontrolu a soupis skutečností. b) Poštou: neprodleně informujte odpovědnou poštu, vyžádejte si kontrolu a soupis skutečností. c) Spedice: poškození si po kontrole poznamenejte na nákladním listu a nechte jej potvrdit spedicí. Požádejte o záznam skutečností.

VI. Místo plnění a jurisdikce:

Místem plnění a jurisdikcí pro všechny nároky prodávajícího je Klagenfurt, resp. zemský soud v Klagenfurtu. Všechny ceny podléhají zákonné dani z přidané hodnoty. Po zveřejnění tohoto přehledu služeb jsou všechny dříve publikované přehledy služeb neplatné. Platí všeobecné prodejní podmínky. Dodání: maximálně do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodejcem (po Německu). Odběr zákazníkem a dodávka se zvedací plošinou možná po dohodě Stav leden 2020. Vyhrazujeme si právo na změny.

Hilfe benötigt?

+43 664 / 13 59 854 

WhatsApp

+43 664 -13 59 854 

austropox-Fugensanierung
austropox-Torsanierung
austropox
austropox-Asphaltausgleich
austropox-Stützrippen
Betonersatz austropox SRX-4
Betonausgleich - austropox SRX-F
IMG_1179
austropox-inside